سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
مدیر کتابخانه های دیجیتال 
2006/10/23 
2010/03/20 
مدیریت 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
مدیر پایگاه اندیشوران 
2011/05/22 
2012/01/20 
مدیریت 
همکاری 
مرکز تخقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
کارشناس دفتر طرح و برنامه 
2010/03/21 
2011/05/21 
کارشناسی پروژه ها 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
مدیر پایگاه مجلات تخصصی نور 
2012/01/21 
ادامه دارد 
مدیریت 
تدریس 
مدرسه خاتم الانبیاء 
مدرس 
 
 
شرح لمعة 
تدریس 
مدرسه خاتم الانبیاء 
مدرس 
 
 
الموجز فی اصول الفقة