سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
مدیر کتابخانه های دیجیتال 
1385/08/01 
1388/12/29 
مدیریت 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
مدیر پایگاه اندیشوران 
1390/03/01 
1390/10/30 
مدیریت 
همکاری 
مرکز تخقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
کارشناس دفتر طرح و برنامه 
1389/01/01 
1390/02/31 
کارشناسی پروژه ها 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
مدیر پایگاه مجلات تخصصی نور 
1390/11/01 
ادامه دارد 
مدیریت 
تدریس 
مدرسه خاتم الانبیاء 
مدرس 
 
 
شرح لمعة 
تدریس 
مدرسه خاتم الانبیاء 
مدرس 
 
 
الموجز فی اصول الفقة